PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Biuletyn Informacji Publicznej - PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach

ul. Lipowa 19
64-600 Oborniki 
tel.: (061)29-61-206
email: sekretariat@pgkim.info

NIP: 787-00-23- 661
Identyfikator REGON: 630218613

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 149 500,00 PLN

 

RODO - przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonywania usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o., a w szczególności dla potrzeb. zawarcia lub realizacji umów z kontrahentami, jak również w celu wypełnianie obowiązków ciążących na PGKiM sp. z o.o. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach statystycznych i marketingowych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c oraz f rozporządzenia. Przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia odbywać się będzie dla potrzeb zwiększenia efektywności i promocji prowadzonej przez PGKiM sp. z o.o. działalności;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające PGKiM sp. z o.o. w prowadzanie działalność, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki i instytucje finansowe prowadzące rozliczenia lub windykacje, a także organy władzy publicznej lub inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (urzędy skarbowe, ZUS); 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dłużej jedynie w tych przypadkach w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez PGKiM sp. z o.o. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie indywidulanej zgody lub w prawnie uzasadnionych celach, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo zgłoszenia sprzeciwu;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umownych świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. W przypadkach nie podania danych osobowych potrzebnych dla rozpoczęcia świadczenia usług przez PGKiM sp. z o.o. lub prawidłowej ich realizacji konsekwencją będzie niemożność rozpoczęcia tych usług albo ocena należytego ich wykonania ze strony PGKiM sp. z o.o., w szczególności zaś niemożność rozpatrzenia zgłoszonych skarg albo reklamacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19 jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19, na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na budynku portierni oraz na budynkach znajdujących się na terenie zakładu PGKiM w Obornikach.

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach na parkingu monitorowanym przy ul. Obrzyckiej w Obornikach

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19;
 2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Lipowej 19 jest Pan Bartosz Pawelczyk , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parkingu Monitorowanego w Obornikach przy ul. Obrzyckiej, na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) przed wjazdem na parking monitorowany.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, kontaktowania się w tej sprawie, odpowiedzi na zapytania, informowania;
  2. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
  4. dane zawarte we wniosku i podane w trakcie postępowania;

oraz wszelkie inne kategorie, w tym szczególne kategorie danych osobowych, wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2. od innych niż Administrator podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
  3. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, to jest podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa.W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 2. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych 
   o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym.
 4. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK

(podmiot publiczny)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach 

z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy [przetwarzane dane: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane zgodnie z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami],
  2. zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji 
   o zwolnieniach [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach ZUS],
  3. prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS, zapewnienie i rozliczanie świadczeń płacowych i pozapłacowych [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (benefity pracownicze, składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numery kont dla przelewów bankowych pracownika oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach urzędowych],
  4. zatrudnienia i wykonywania obowiązków ustawowych i służbowych, w tym kontaktu przez Panią/Pana 
   z kontrahentami i klientami, audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolerami, a także okresowej oceny (dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane służące ewaluacji pracownika i wykonywanej pracy, dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w obligatoryjnych oświadczeniach, dane zawarte w korespondencji z klientami i kontrahentami, notatkach służbowych i innej dokumentacjiprowadzonej u Administratora), 
  5. prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, stosowania imiennych tabliczek, przepustek, identyfikatorów i legitymacji, a także w celach informacyjnych, w szczególności w siedzibie, jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Administratora (dane zgodnie z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami, dane identyfikacyjne – m.in. imię, nazwisko, stanowisko, tytuł zawodowy i służbowe dane kontaktowe),
  6. udziału w szkoleniach, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane niezbędne do udziału, przeprowadzenia oraz ukończenia szkoleń itp. zdarzeń związanych 
   z podnoszeniem kwalifikacji oraz ich dofinansowaniem i rozliczeniem), 
  7. przeprowadzania audytów i kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych) u Administratora (dane niezbędne do przeprowadzenia audytu lub kontroli zgodnie z jej zakresem),
  8. zorganizowania oraz rozliczenia delegacji (dane wymagane do zorganizowania oraz rozliczenia delegacji), podróży służbowych i eventów organizowanych przez lub na zlecenie Administratora,
  9. uzyskania świadczeń z ZFŚS (dane zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia oraz w przedstawianych dokumentach),
  10. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora, którego szczegółowe cele zostały opisane 
   w ogólnym obowiązku dotyczącym monitoringu wizyjnego u Administratora (wizerunek i inne dane, jakie mogą zostać zebrane przez system monitoringu wizyjnego), 
  11. archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
  12. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu),
  13. innych celach, na jakie została udzielona odrębna zgoda (w zakresie danych objętych zgodą oraz danych, których przetwarzanie w danym celu jest usankcjonowane inną podstawą prawną).

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 a, b, f, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, wewnętrznym i zewnętrznym audytorom i kontrolerom, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana. W niektórych przypadkach Administrator może otrzymać Pani/Pana dane osobowe również od organów administracji, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych lub innych podmiotów – w zakresie przewidzianym przepisami, wynikającym z umowy lub udzielonej zgody. 
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe.Podanie niektórych danych jest niezbędne do wykonywania przez Administratora jego obowiązków. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany 
  w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celach podatkowych, archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - WSPÓŁPRACOWNIK

(podmiot publiczny)

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach 

z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prowadzenia ewidencji współpracowników [przetwarzane dane: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, dni wykonywania umowy oraz dni niewykonywania umowy i przyczyn), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, inne dane zgodnie z przepisami prawa],
  2. zgłoszenia współpracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach ZUS],
  3. prowadzenia rozliczeń ze współpracownikami, obliczanie składek ZUS [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące wynagrodzenia, dane o czasie wykonywania umowy i realizowanych zadaniach, numery kont dla przelewów bankowych oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach urzędowych],
  4. zawarcia umowy, zlecania zadań i wykonywania obowiązków ustawowych i umownych, w tym kontaktu przez Panią/Pana z kontrahentami i klientami, audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolerami, a także okresowej oceny (dane wymagane zgodnie z przepisami, dane służące ewaluacji współpracownika i wykonywanych zadań, dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe, dane zawarte w obligatoryjnych oświadczeniach, dane zawarte w korespondencji z klientami i kontrahentami, notatkach służbowych i innej dokumentacji prowadzonej u Administratora), 
  5. prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, stosowania imiennych tabliczek, przepustek, identyfikatorów i legitymacji, a także w celach informacyjnych, w szczególności w siedzibie, jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Administratora (dane zgodnie z ustawami i rozporządzeniami, dane identyfikacyjne – m.in. imię, nazwisko, stanowisko, tytuł zawodowy i dane kontaktowe),
  6. udziału w szkoleniach, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji (dane wymagane zgodnie z przepisami, dane niezbędne do udziału, przeprowadzenia oraz ukończenia szkoleń itp. zdarzeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz ich dofinansowaniem i rozliczeniem), 
  7. przeprowadzania audytów i kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych) u Administratora (dane niezbędne do przeprowadzenia audytu lub kontroli zgodnie z jej zakresem),
  8. zorganizowania oraz rozliczenia wyjazdów zleconych przez Administratora (dane wymagane do zorganizowania oraz rozliczenia wyjazdu) i eventów organizowanych przez lub na zlecenie Administratora,
  9. uzyskania świadczeń z ZFŚS (dane zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia oraz w przedstawianych dokumentach),
  10. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora, którego szczegółowe cele zostały opisane 
   w ogólnym obowiązku dotyczącym monitoringu wizyjnego u Administratora (wizerunek 
   i inne dane, jakie mogą zostać zebrane przez system monitoringu wizyjnego), 
  11. archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami,
  12. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu),
  13. innych celach, na jakie została udzielona odrębna zgoda (w zakresie danych objętych zgodą oraz danych, których przetwarzanie w danym celu jest usankcjonowane inną podstawą prawną).
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 a, b, f, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, wewnętrznym i zewnętrznym audytorom i kontrolerom, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana. W niektórych przypadkach Administrator może otrzymać Pani/Pana dane osobowe również od organów administracji, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych lub innych podmiotów – w zakresie przewidzianym przepisami, wynikającym z umowy lub udzielonej zgody. 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i danych adresowych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe.Podanie niektórych danych jest niezbędne do wykonywania przez Administratora jego obowiązków. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 8. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany 
  w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celach podatkowych, archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONTRAHENT

(kontrahent podmiotu publicznego)

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach 

z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  2. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego, elektronicznego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora,
  3. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
  4. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.),
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
  4. dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte 
   w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.),

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem 
  a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. okres, na który została udzielona zgoda,
  2. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług, 
  3. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
  4. okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  5. upływ okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  6. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa.W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK KONTRAHENTA

(pracownik kontrahenta podmiotu publicznego)

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach 

z siedzibą przy ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, 
   w odpowiedzi na żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO,
  2. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f RODO, w tym w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  3. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO, w tym w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  4. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, etc.),
  2. dane lokalizacyjne (adres wykonywania działalności, etc.),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
  4. dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.),

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na żądanie Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy lub w celu realizacji współpracy między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. okres, na który została udzielona zgoda,
  2. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług, 
  3. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
  4. okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  5. upływ okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  6. cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa.W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
 6. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Data stworzenia : 2018-03-16 09:31 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-16 09:31 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-16 10:59 Osoba modyfikująca : Agnieszka Filipowicz