PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Władze Spółki

Władze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Obornikach

Zgromadzenie Wspólników:

 • Gmina Oborniki, w imieniu którego działa Burmistrz miasta i gminy Oborniki. - Tomasz Szrama.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

 • Stanisław Stec - Przewodniczący
 • Ireneusz Schiller - Zastępca Przewodniczącego
 • Arletta Lis - Sekretarz RN
 • Katarzyna Woźniak - Członek RN

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa powyżej.
 • Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
 • Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 • Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 • Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
 • Opiniowanie projektu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz projektu wniosków taryfowych.

 

Zarząd:

 • mgr inż. Sławomir Haraj - Prezes Zarządu

 

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzegła do kompetencji innych organów.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki, w zakresie spraw pracowniczych oraz spraw majątkowych.

 

Prokurent :

 • mgr Agnieszka Busza 

 

Podmiot udostępniający informacje: PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Data stworzenia : 2018-03-19 18:51 Autor : pgkimoborniki Data publikacji : 2018-03-19 18:51 Osoba udostępniająca na stronie : pgkimoborniki Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-16 11:20 Osoba modyfikująca : Agnieszka Filipowicz